Štatút súťaže Nevinne o víne na Pohroní

Štatút súťaže
Nevinne o víne na Pohroní

 

Tento štatút (ďalej len „Štatút“) upravuje podmienky a pravidlá súťaže s názvom Nevinne o víne na Pohroní prebiehajúcej na webovej stránke www.danubewine.sk  (ďalej len „Súťaž“) a je jediným záväzným dokumentom upravujúcim Súťaž. Súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž a nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Sekcia A.
Organizátor Súťaže

Organizátorom Súťaže je Danube Wine, s.r.o., Slnečnicová 974/4 945 04 Komárno, IČO: 51138697, DIČ:  2120600966, zapísana v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel:  Sro, Vložka číslo:  44218/N.

 (ďalej len „Organizátor“).

Sekcia B.
Trvanie Súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 15. apríla 2024 do 10. mája 2024 vrátane (ďalej len „Doba trvania Súťaže“). Súťaž bude ukončená vyžrebovaním výhercu Súťaže dňa 11. mája 2024 (ďalej len „Deň žrebovania“). 

Sekcia C.
Osoby oprávnené zúčastniť sa Súťaže

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba alebo právnická osoba s trvalým pobytom alebo sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá zakúpi online vstupenky prostredníctvom internetového obchodu na internetovej stránke www.kamzavinom.sk (ďalej len „Stránka“), na podujatie “Nevinne o víne na Pohroní”, ktorá sa uskutoční 11. Mája 2024 v Kúpeľoch Sliač (ďalej len „Účastník“), a to po splnení všetkých podmienok účasti v Súťaži podľa tohto Štatútu.

Zo Súťaže bude vylúčená každá osoba, ktorá sa do nej zapojila v rozpore s pravidlami tohto Štatútu, dobrými mravmi alebo platnými právnymi predpismi. Organizátor vylúči zo Súťaže aj Účastníka, ktorý naďalej nesúhlasí so svojou účasťou v Súťaži alebo so spracovaním svojich osobných údajov na účely konania Súťaže a požiada o to Organizátora.

Sekcia D.
Podmienky účasti v Súťaži a pravidlá Súťaže


Podmienkou účasti v Súťaži je akákoľvek objednávka prostredníctvom internetového obchodu na internetovej stránke www.danubewine.sk počas trvania súťaže, t.j. v období od 15. apríla 2024 do 10. mája 2024 vrátane.

Účastník dostane k dispozícií toľko zlosovacích lístkov, koľko vstupeniek pod svojim menom zakúpil, čím zvýši svoju šancu na výhru. 

Organizátor nehradí Účastníkovi žiadne náklady, ktoré Účastníkovi vzniknú v súvislosti s jeho účasťou na Súťaži, resp. výhrou v Súťaži.

Sekcia E.
Žrebovanie, kontaktovanie výhercov a odovzdanie výhier

Výherca Súťaže (ďalej len „Výherca“) bude vyžrebovaný osobou poverenou Organizátorom Súťaže náhodným žrebovaním z Účastníkov, pričom podkladom pre žrebovanie budú výlučne komentáre jednotlivých Účastníkov nachádzajúce sa pod statusom Organizátora ohľadne Súťaže. Účastníci komentujú status pod svojou prezývkou, pod ktorou sú zaregistrovaní na Stránke. Celkovo prebehnú 3 (tri) žrebovania.

Osoba poverená Organizátorom vyžrebuje v Deň žrebovania 1 (jedného) Výhercu, ktorý získavajú výhru uvedenú v sekcii F. ods. 1 tohto Štatútu.

Informácie o výsledkoch žrebovania budú uverejnené priamo po zlosovaní. 

Výherca stráca nárok na výhru, ak

  •       sa o výhru neprihlási ihneď po zlosovaní;
  •       Výherca výhru odmietne;
  •       sa Výherca vzdá výhry;
  •       mu z iných dôvodov nebude priznaný nárok na výhru v súlade s týmto Štatútom.

V prípade, že Výherca stratí nárok na výhru podľa sekcie E. ods. 6 tohto Štatútu, Organizátor uskutoční žrebovanie ešte raz. V prípade, ak aj nový Výherca stratí nárok na výhru, Organizátor je oprávnený určiť ďalšie nakladanie s výhrou.

Výhra bude zaslaná Výhercovi odovzdaná priamo na podujatí po zlosovaní. 

Organizátor Súťaže nezodpovedá za nedoručenie výhry Výhercovi, ak bolo spôsobené dôvodmi na strane Výhercu.

Organizátor má právo výhru v Súťaži Výhercovi neodovzdať alebo požadovať jej vrátenie v prípade, ak zistí že Výherca Súťaže nesplnil podmienky Súťaže podľa tohto Štatútu alebo porušil niektoré z ustanovení tohto Štatútu.

Sekcia F.
Výhra v Súťaži

Výhra v Súťaži je nasledovná:

  1. cena: kartón (6ks fliaš) vína zo súťaže Danube Wine Challenge 2023.

Namiesto výhry uvedenej v sekcii F. ods. 1 tohto Štatútu nie je možné Výhercovi poskytnúť peňažnú alebo nepeňažnú náhradu ani iné plnenie a Výhra je neprenosná na inú osobu.

Výhra zo Súťaže je predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“). Výhra, ktorej hodnota nepresahuje výšku 350,- Eur (slovom: tristopäťdesiat eur) je v súlade so Zákonom o dani z príjmov oslobodená od dane z príjmov. Organizátor súťaže informuje Výhercu o hodnote výhry, ktorá bude uvedená v preberacom protokole, ktorým sa výhra odovzdáva. Organizátor nezodpovedá za nesplnenie si daňových povinností Výhercu.

Organizátor si vyhradzuje právo na dodatočnú zmenu výhry v porovnateľnej kvalite a hodnote.

Sekcia G.
Ochrana osobných údajov


Organizátor týmto informuje Účastníkov, že za účelom prípadného odovzdania výhry bude spracúvať ich osobné údaje v rozsahu a spôsobom ako je to uvedené na webovej stránke www.danubewine.sk a to na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktorý Účastníci, resp. Výhercovia, udelili Organizátorovi pri vyplnení kontaktného formuláru, ktorý im bude odoslaný organizátorom.

Organizátor Súťaže týmto vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov Účastníkov bude postupovať v súlade s Nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a niektorými príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Sekcia H.
Záverečné ustanovenia

Tento Štatút nadobúda platnosť dňom jeho zverejnenia Organizátorom a účinnosť dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke stránke www.danubewine.sk

Ustanovenia tohto Štatútu je možné jednostranne meniť a dopĺňať zo strany Organizátora jednostranným vyhlásením, pričom každá jednotlivá zmena alebo doplnenie je účinné okamihom zverejnenia spôsobom uvedeným v sekcii H. ods. 1 tohto Štatútu.

V prípade rozporu ustanovení tohto Štatútu s akýmkoľvek reklamným, propagačným alebo iným materiálom obdobnej povahy a určenia alebo iným oznámením Organizátora vo všetkých týchto prípadoch týkajúcich sa Súťaže, majú vždy prednosť ustanovenia tohto Štatútu.

Každý Účastník Súťaže zapojením sa do Súťaže vyjadruje svoj bezvýhradný a bezpodmienečný súhlas s ustanoveniami tohto Štatútu.

Na zaradenie do Súťaže ani na výhru nie je právny nárok. Výhru z tejto Súťaže nie je možné v zmysle § 845 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov súdne vymáhať ani žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo túto Súťaž odvolať, prerušiť, odložiť alebo ukončiť bez vyžrebovania a uverejnenia Výhercu.

Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami.

Výherca Súťaže akceptuje Všeobecné obchodné podmienky ako aj Reklamačný poriadok zverejnený na stránke www.danubewine.sk

 

V Komárne dňa 12. apríla 2024

 

Najnovšie z Nevinne o Víne